lunes, 27 de julio de 2015

REFLEXIÓN SOBRE O MARCO CONCEPTUAL DO CURSO DE POSGRAO DE ESPECIALIZACIÓN EN ORIENTACIÓN LABORAL

A orientación laboral ten a súa razón de ser na necesidade das persoas de atopar unha ocupación laboral axeitada e nese contexto o desemprego é o gran obstáculo. A economía explica as razóns da existencia de desemprego e a política económica trata de dar solucións ao mesmo. Ambos aspectos conforman o marco de referencia da orientación laboral.

A ECONOMÍA, RAZÓNS DO DESEMPREGO


Na súa intervención o profesor Fernando Agulló analiza cales son as dúas correntes económicas básicas que explican a existencia de desemprego. Os clásicos consideran que se produce pola existencia dun desequilibrio entre a oferta e a demanda de man de obra e que mediante unha redución nos salarios se restablecería o equilibrio. Estes días se filtraba na prensa unha suposta conversa entre Angela Merkel e Christine Lagarde sobre a necesidade de baixar o salario en España a 250 €, esta sería unha medida derivada desta visión económica.
Por outro lado están os Keynesianos que consideran que a clave está na demanda de man de obra e non na oferta. É dicir, para que haxa contratacións debe haber demanda de bens e servizos e para iso debe haber capacidade de compra nos individuos.  Pero a cousa non é tan sinxela, porque logo están os ciclos económicos e tamén as orientacións produtivas nas que cada sociedade se especializa. E así podemos falar de distintos tipos de desemprego: friccional (persoas traballadoras que están nun proceso de cambio de emprego), estrututal (persoas traballadoras con cualificacións escasamente demandadas), cíclico (persoas traballadoras desempregadas pola recesión económica) e estacional (persoas  que non require o mercado nunha época do ano).

ACCIÓNS DE POLÍTICA ECONÓMICA PARA O DESEMPREGO
Sendo o desemprego unha situación non desexada, as distintas institucións tratan de paliar esta situación a través de programas e medidas de política económica. Europa, España e Galicia artellan de forma coordinada e en niveis de concreción diferentes accións para a mellora da empregabilidade.
A nivel Europeo, a Estratexia Europea 2020 é o marco que permite aos países compartir información, debater e coordinar as políticas de emprego a través do chamado “método aberto de coordinación”. Cada ano, os gobernos dos países membros a través do Comité de Emprego elaboran un paquete de medidas de emprego.
A Estratexia Europea 2020 ten por obxecto un crecemento baseado na innovación, na sustentabilidade e na cohesión social e territorial. Estre os  obxectivos que fixa a Estratexia Europa  2020 está que o 75% da poboación entre 20 e 64 anos debería estar empregada.
O marco da política de emprego en España é Estratexia de Activación para o Emprego 2014-2016 que constitúe o marco plurianual para a coordinación e execución das políticas de activación para o emprego. A estratexia concretase nos Plans Anuais de Política de emprego que conteñen os servizos (accións) e os programas (medidas) de políticas activas de emprego que se van a levar a cabo desde o Servizo Público de Emprego (SEPE).

O Sistema Nacional de Emprego está formado polo Servizo  Público de Emprego Estatal  que se ocupa da lexislación en materia laboral e das políticas pasivas de emprego (prestacións  e subsidios) e o Servizo Público de Emprego de Galicia que ten as competencias transferidas en materia de desenvolvemento e execución das políticas activas de emprego desde o ano 1997.

A estrutura orgánica do Servizo Público de Emprego de Galicia está articulada en torno a dúas Direccións Xerais, a de Traballo e Economía Social e a de Emprego e Formación. O elemento organizativo básico do SPEG son as 53 oficinas de emprego territoriais que son a porta de acceso dos demandantes de emprego  á rede de servizos para a mellora da empregabilidade e o acceso ao mercado laboral.
Foi Teresa Bernal Cortegoso, Xefa do Servizo de Orientación Laboral da Xunta de Galicia a que abordou  no curso como era o funcionamento do SEPE e fixo tamén unha descrición dos tres elementos básicos á hora de ter en conta nun proceso de orientación laboral: a dispoñibilidade, a empregabilidade e a ocupabilidade.

·         A ocupabilidade ten que ver coa situación do mercado laboral, coa cointura económica e coa  orientación produtiva do pais.

·         A dispoñibilidade ten que ver con estar disposto a traballar nas condicións que oferta o mercado.

·         A empregabilidade ten que ver coas ocupacións que demanda o mercado, con ter os coñecementos necesarios para traballar.

A FORMACIÓN PARA A MELLORA DA EMPREGABILIDADE
O elemento básico á hora de mellorar a empregabilidade é a formación. As ponencias do curso impartidas por Elena González de la Cámara Cayuela e Ana Ferreiroa Dobarro abordaron como está configurada formación profesional en España.
Elena González explicou polo miúdo cal é a estrutura da formación profesional en España. Estudiadas as necesidades do mercado de traballo elaborase un Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais que se toma como referencia para elaborar un Catálogo modular de Formación Profesional que da lugar a 26 familias profesionais nas que se integran os títulos de Formación Profesional da Administración Educativa e tamén aos Certificados de Profesionalidade da autoridade laboral.

Este sistema constrúese en base a un concepto clave, o de competencia. A competencia é o conxunto de capacidades, habilidades e actitudes necesarias para dar resposta con éxito ás esixencias que os diferentes contextos da vida cotiá, entre eles o profesional nos demandan. A Unidade de competencia é o agregado mínimo de competencias profesionais, susceptible de recoñecemento e acreditación parcial e os criterios de realización expresan o nivel aceptable da realización profesional que satisface os obxectivos das organizacións productivas e constitúen unha guía para a avaliación da competencia profesional.

A cualificación profesional é un estándar oficial que contén as competencias requiridas para levar a cabo actividades no contexto dunha profesión, existen cinco niveis de cualificación profesional. Ana Ferreiroa Dobarro, do Instituto  Galego das Cualificacións abordou na súa exposición as tres formas de adquirir unha cualificación profesional:

·         no sistema educativo mediante os títulos de formación profesional

·         coa formación para o emprego mediante os certificados de profesionalidade

·         a través do recoñecemento da experiencia laboral


Os CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE, ao igual que os títulos de formación profesional da autoridade educativa están baseados no Catalogo Nacional das Cualificacións Profesionais, estruturanse en módulos formativos que poden dividirse en unidades formativas.

A competencia para expedir os Certificados de Profesionalidade é do Instituto Galego das Cualificacións e só os centros acreditados pola Dirección Xeral de Emprego e Formación da Consellería de Traballo poderán impartir formación que de acceso directo a un certificado de profesionalidade, no caso da teleformación a acreditación dos centros a realiza o SEPE.

No caso de realizar formación en centros non acreditados, haberá que presentarse ás PROBAS DE RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL e superalas para poder obter un certificado de profesionalidade. As probas para o recoñecemento da experiencia profesional teñen por obxecto recoñecer de forma oficial competencias profesionais adquiridas a través da experiencia profesional ou por vías non formais de formación.
A FORMACIÓN PROFESIONAL NO SISTEMA EDUCATIVO está estruturada en ciclos formativos baseados no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, existen ciclos formativos de grao superior, de grao medio e formación profesional básica.

 
Existe correspondencia entre os títulos de formación profesional e os certificados de profesionalidade. Os títulos de formación profesional están formados por unidades de competencia que teñen a súa equivalencia nos módulos formativos dos certificados de profesionalidade.

EUROPA, MÁIS RECURSOS PARA O EMPREGO

A libre circulación de traballadores é un principio constitutivo da UE. Cristina Couto de Europe Direct de A Coruña fixo unha exposición moi detallada das diversas ferramentas que a Unión Europea ofrece con información de todo tipo para facilitar a mobilidade no territorio europeo: estancias en institucións europeas, voluntariado, vacantes para investigadores…etc.  Quizais o recurso máis coñecido é a Rede Eures. A Rede Europea de Servizos de Emprego (EURES) é unha rede de cooperación entre a Comisión Europea e os Servizos Públicos de Emprego dos estados membros para facilitar a mobilidade profesional. Proporciona información e asesoramento  sobre contratación a  empresarios e traballadores.

Outro dos pilares da UE son os recursos económicos que destina para financiar políticas de emprego. Un dos máis coñecidos é o Fondo Social Europeo, un fondo estrutural que ten como misión aumentar as oportunidades de emprego, promover a educación e a aprendizaxe permanente, mellorar a inclusión social, axudar a combater a pobreza e mellorar a capacidade das administración públicas para dar mellor servizo aos cidadáns e solicitantes de emprego. Hai outros como son o Fondo Europeo de Adaptación á Globalización (FEAG) que son axudas individuais puntuais e de duración limitada aos traballadores que perderon o seu emprego a consecuencia da globalización ou  o Programa Europeo para o Emprego e a Innovación Social (EASI) que promove un alto nivel de calidade e de emprego sostible, garantir unha protección social adecuada, loitar contra a exclusión social e a pobreza e mellorar as condicións de traballo.
A INICIATIVA EMPRENDEDORA
A iniciativa emprendedora responde a detectar unha oportunidade e moitas veces se convirte na solución ante a a falta de emprego por conta allea. Fernando Agulló desgranaba na súa intervención as características da España emprendora e abordaba cales son os elementos esenciais para a creación de empresas: a idea, motivación e un plan.
Como método para validar a idea empresarial propón o método CANVAS de Alexander Osterwalder que consiste en plasmar gráficamente nunha única folla dividida en nove partes como será o proceso en que se creará valor e cales serán os recursos necesarios para tal fin.

RESUMEN MÓDULO 1 - POLAB15


Marco Conceptual 
by Adolfo Pena

Con esta entrada en el blog, lo que intentaré, es dar un paseo por el Módulo 1 del curso de postgrado en OO.LL.
En síntesis los temas serían:

Tema 1: Marco de Referencia de la OO.LL.
Tema 2: Mercado Laboral
Tema 3: Certificación y Formación Profesional
Tema 4: Política Social y de Empleo en la UE
Tema 5: Iniciativa Emprendedora como Forma de Acceso al Mercado Laboral


Con esta primera visión general del módulo he adquirido tanto conocimientos nuevos como profundizado en temas adquiridos anteriormente. No sólo en conocimientos teóricos, sino ya en conocimientos prácticos y un buen puñado de recursos digitales (todavía los que nos queda por ver ...) que en la época en la que estamos, son primordiales.

Tema 1: Marco de Referencia de la OO.LL.

Imprescindible diferenciar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) que aunque convivan en las mismas dependencias, son organismos distintos con su propia organización, estructura y compentencias.Importantes también los planes de políticas de empleo, tanto de España como de la UE.

En España tenemos la PAPE (Plan Anual de Política de Empleo) con la actual Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016.
En la UE tenemos la Estrategia Europea de Empleo 2020.

Relatorio a cargo de Teresa Bernal.

Tema 2: Mercado Laboral

En este tema, Fernado Agulló nos habla de la oferta y demanda de trabajo, indicadores (EPA), tipos de desempleo y cómo y dónde trabajar, así como sus sistemas:


 • Por cuenta propia.
 • Por cuenta ajena:

 1. Administración pública
 2. Empresa pública
 3. Empresa privada


Relatorio a cargo de Fernando Agulló.


Tema 3: Certificación y Formación Profesional

CUALIFICACIÓN VS COMPETENCIA

Cualificación: Conjunto de competencias (conocimientos y capacidades) válidas para el ejercicio de una actividad laboral que puede adquirirse a través de la formación o de la experiencia en el trabajo. Hay 26 familia y 5 niveles.Cada cualificación se organiza en Unidades de Competencia. La UC es el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y acreditación parcial.
Relatorios a cargo de Elena González de la Cámara y de Ana Ferreiroa.


Tema 4: Política Social y de Empleo en la UE

Tema 5: Iniciativa Emprendedora como Forma de Acceso al Mercado Laboral

Informe GEM 2014. Enlace.

Factores desmotivadores para emprender:
 • Carecer de apoyo familiar
 • Barreras mentales
 • Falta de ideas
 • Falta de formación
 • Falta de financiamiento
 • Temor al fracaso
Factores beneficiosos en la creación de empresas:
 • Creación de empleo
 • Creación de riqueza
 • Aumento competitividad
Elementos esenciales en la creación de empresas:

                                                   IDEA
Plan Empresa                                               Persona Emprendedora


Método utilizado en la creación de la empresa "El Desván", CANVAS:
domingo, 26 de julio de 2015

PEQUENA REFLEXIÓN DO PRIMER MÓDULO DO CURSO DE POSGRADO EN ORIENTACIÓN LABORAL

Estrella Rodríguez Rodríguez

¿Qué decir de este primer módulo?, pois ben, considero que os temas que o conforman son de vital importancia e de interese para todos os orientadores/as laborales, xa que nos presenta a realidade na  cal se desenvolve o noso traballo como orientadores/as. Explicándonos e dándonos información básica  para a nosa profesión.

Comenzando polo tema un, marco de referencia da orientación laboral, donde se nos presentan os conceptos básicos e se nos da a coñecer o ámbito e funcionamento no cal se desenvolve a nosa profesión. Presentasenos o Sistema Nacional de Emprego e o Servizo Público de Emprego Estatal,o marco actual da política de emprego en España, o cal nos recorda a base e principio da nosa profesión como orientadores/as que é a atención ás persoas en situación de desemprego.  E por último nos da Estratexia  Europea de Emprego (EEE) que constitúe o  programa anual de planificación e seguimento das Políticas dos  Estados membros con obxecto de coordinar os instrumentos que se utilizan para combater o desemprego.

A continuación, como non podía ser de outro modo, introducimonos nos conceptos básicos do mercado laboral. Plantéxasenos o que é o marco conceptual dos elementos que compoñen o mercado de traballo (oferta de traballo, demanda de traballo,equilibrio no mercado de traballo, así como causas e efectos do paro). Dásenos a coñecer a EPA como principal indicador do mercado de traballo, mostrasenos os diferentes e principais tipos de desemprego, así como o mercado de traballo actual e a súa normativa e os instrumentos e ferramentas para o seu estudio.

O tema tres, certificación e formación profesional, considero que é un dos temas máis complexos e o mesmo tempo máis interesantes, foime de unha gran axuda a claridade da persoa que veu impartir a conferencia, xa que me axudou a interiorizar  términos e conceptos e a establecer un pouco de orde en canto ás Competencias profesionais, ós requisitos para acreditar as competencias, así como os procedemdementos para acredirtalos, pois non sempre teñen que ser mediante a vía formativa, senon tamén a través da experiencia laboral e poder chegar a obter así o Certificado de profesionalidade.

En canto ó tema de política social e de emprego na Unión Europea, o que máis agradezco e a enorme fonte de recursos e páxinas webs de información e asesoramento que a conferenciante nos facilitou en canto a emprego, prácticas e becas na Unión Europea, xa que como orientadores/as, tendo o coñecemento de estas webs, e estando o corriente do que nelas se publica, e dandoas acoñecer ás persoas que orientamos interesadas en moverse por Europa o noso traballo pode ser moi exitoso.

Algo do que tiña moi pouco coñecemento como orientadora para poder asesorar e a iniciativa emprendedora como forma d acceso ao mercado laboral, tema que me encantou, pois en grupo a través do método CANVAS diseñamos os primeiros pasos da nosa empresa. Despertouse unha gran curiosidade en mín sobre a iniciativa emprendedora, posto que considero que na crise  en que estamos pode ser a única saída profesional, e de mellora a nivel social.En canto ó modulo transversal aplicado ás novas tecnoloxías, teño que recoñecer que teñen unha gran importancia de cara a busqueda de emprego, e estar ó tanto de todas as novas que van saindo. Pois estamos na época da información rápida e continuada, e os que non nos poñamos ó corrente coas novas tecnoloxías quedamonos completamente fóra de todo. Para min o twiter, blogger,  o google + son novas ferramentas que me estou iniciando no seu manexo e que constituen un reto cada día. 

Enlaces de interés:

miércoles, 22 de julio de 2015

NUBE DE INTERESES

Mi nube es una clave de sol, ya que mi profesión pone música a mi vida.

Mi profesión, ocupa un lugar importante en mi vida, ya que es mi pasión, tanto en el ámbito de la Orientación Laboral como en el de Educación e intervención social. Para mí, poder trabajar en lo que me he especializado significa ilusión, lucha, fuerza, me da ganas de vivir y me hace sentir bien como persona.

Considero muy importante el trabajo en equipo y el compañerismo, ya que considero que la vida es un aprendizaje continuo y que todos tenemos mucho que enseñar y sobretodo mucho que aprender.

 Me siento muy feliz y me da mucha alegría el poder compartir conocimientos, es como si me cargara de energía y así poder  afrontar día tras día, haciendo cada uno diferente.Mi trayectoria profesional puedes consultarla en mi perfil de google + https://plus.google.com/estrellarr

domingo, 19 de julio de 2015

Nube de intereses de María José Armesto FernándezComo a de Chema Madoz, a miña nube ten tamén forma de árbore. Unha árbore que non ten tanto poso existencial como a árbore da vida do paraíso bíblico pero que tamén ten o seu simbolismo. 
A miña nube de intereses ten, como as árbores, raíces no territorio. Todo proceso de orientación  debe ter moi presente iso que chaman a “ocupabilidade” e que ten que ver co tecido socioeconómico existente e tamén coas oportunidades que todo territorio ten por desenvolver.  

 A árbore medra cara o ceo buscando a luz, reflicte ben o que ten un proceso de orientación laboral de evolución e crecemento persoal. A árbore tamén como exemplo de capacidade de adaptación para afrontar os cambios, perdendo as follas no outono ou abaneándose co vento. A resiliencia como actitude intelixente para afrontar o desemprego, que é un proceso excluínte no económico, pero tamén no social e mesmo provoca un exilio do autoconcepto positivo da persoa. Afrontar a “dispoñibilidade” no proceso de orientación ten tamén moito que ver con isto.

A resiliencia en canción, Felicidade de Mario Jeneci

O proceso de orientación ten tamén moito de simbiose no sentido de tecer unha rede de recursos para abordar a mellora da “empregabilidade”. E de novo a árbore como exemplo de alianzas diversas co entorno, networking.

Esta nube-árbore ten moitos verbos dentro. Parafraseando ao mítico Sr. Chinarro, son “unha chamada á acción” porque, ¿acaso es unha árbore? Móvete.


sábado, 18 de julio de 2015

RESUMEN MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUALSábado 18 de julio de 2015

En “ORIENTATE”  vamos a hacer un recorrido a través del primer módulo  del Curso de Postgrado de Especialización en Orientación  Laboral.

MÓDULO 1 – MARCO  CONCEPTUAL

Lo componen cinco temas a través de los cuales nos hemos ubicado en el marco de referencia de la orientación laboral y una vez centrados los conceptos fundamentales profundizamos en el mercado laboral, en las certificaciones y formación  profesional, en la política social y de empleo en la Unión Europea y por último nos adentramos en la iniciativa emprendedora como forma de acceso en el mercado laboral.

 CENTRANDO IDEAS…


TEMA 1: MARCO DE REFERENCIA DE LA ORIENTACIÓN LABORAL

Nos sitúa en el eje principal desde el que se vertebra todo el complejo entramado de la orientación. Desde el pilar base conformado por el Servicio Público de Empleo Estatal  (SEPE) y las competencias transferidas al Servicio Público de Empleo de Galicia(SPEG).   

Nos habla este tema de la POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO que encuadran el Plan anual de Política  de Empleo, la Estrategia de Activación para el Empleo y el Plan de Reformas de España 2015. Cabe detenerse en el Plan de Reformas de España 2014 donde se desarrollan políticas de lucha contra el desempleo, consecuencias de la crisis, desempleo juvenil, educación y formación dual y apoyo al emprendimiento. Por supuesto todo esto se enclava dentro de la Política de Empleo en Europa  y su estrategia de empleo para el  2020 que sentará las directrices de todo lo que en España estamos llevando a cabo.

REFLEXIÓN: es el entorno perfecto para ubicar la temática, organismos competentes, políticas de empleo y estrategias.

VER:


TEMA 2: EL MERCADO LABORAL 

Ámbito en el que confluyen los intereses de compradores/vendedores, las empresas/ trabajadores, trabajo/salario. 


Se busca un salario de equilibrio en el que convergen intereses y nos encontramos con dos corrientes: LA FORMULACIÓN NEOCLÁSICA O CLÁSICA para la que el equilibrio entre ambas fuerzas pasa porque estén de acuerdo y la FORMULACIÓN KEYNESIANA que admite que dos fuerzas que colisionan en el mercado deben regularse porque los salarios tienden  a la baja. 


Es fundamental la EPA (Encuesta de Población Activa) = personas en edad de trabajar entre 16 y 65 años y que desean hacerlo. Esta Población puede ser ocupada a tiempo completo o parcial  o parada que busca empleo activamente.


Según  la OIT están en paro todas aquellas personas que en edad de trabajar pueden hacerlo y que durante un período están buscando empleo mediante acciones específicas. Son desempleados e integran el contingente de población en paro. El paro puede ser friccional, estructural  (el verdaderamente problemático y que sufrimos en nuestro país en la actualidad) y cíclico.


Todas las teorías se ponen de acuerdo: los salarios son  rígidos a la baja. De ahí que cobre especial relevancia la  protección del Salario Mínimo Profesional.


REFLEXIÓN: conceptos teóricos plasmados por las macro y microeconomías pero que se deben ver desde un escenario que confronta con una realidad económica sumergida en una profunda crisis por lo que el prisma hace que este equilibrio y esta lucha por conseguir una estabilidad entre empresa, trabajador, salario…sea cada vez más compleja y por desgracia cada vez más injusta. 

VER:TEMA 3: CERTIFICACIÓN  Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Aquí se nos definen las COMPETENCIAS como el conjunto de conocimientos, destrezas y aptitudes que una persona pone en acción. La CUALIFICACIÓN es el conjunto de competencias que en su conjunto necesita una ocupación para desarrollarla (son revisables, derogables y actualizables). 


Debemos distinguir entre:


-          La Administración Educativa  (formación reglada = TÍTULOS)


-          La Administración Laboral (formación no reglada = CERTIFICADOS). 


Al mismo tiempo la formación se puede subdividir en:


-        CONTINUA  (para trabajadores en activo) y que se subdivide según quién la oferta en FORMACIÓN DE DEMANDA (la que pide la empresa) y FORMACIÓN DE OFERTA (agentes sociales)


-           OCUPACIONAL (para desempleados).


-           ALTERNANCIA (obradoiros, contratos de formación…).


-           ACCIONES DE APOYO.


A partir  del 1 de enero de 2016 la formación será:  presencial, teleformación  y mixta.

La competencia siempre implica capacidad pero no siempre la capacidad implica tener competencia.


Las Unidades de Competencia (módulos) se desglosan en Realizaciones Profesionales (entorno del aula-capacidades) que a su vez se desglosan en  Criterios de Realización (evaluación).


Los certificados de profesionalidad son el formato elegido por la Administración para la acreditación.  No son títulos.


REFLEXIÓN: tema complejo y fundamental para el desarrollo de la profesión de orientador laboral. 

VER:


TEMA 4: POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA 

Nos hace un repaso por su origen y evolución así como por la Estrategia  Europea de Empleo 1997 -2005 y Post Lisboa 2010-2020. Nos hace referencia a los organismos competentes y los fundamentos que sustentan la movilidad de los trabajadores y su libre circulación, así como los fondos estructurales  de financiamiento como el Fondo Social Europeo (FSE 2014-2020), Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), Programa Progress.  Además de las políticas activas que contribuyen al fomento de la empleabilidad en Europa y las políticas pasivas que financian el sustento de quien no puede percibir un salario.


REFLEXIÓN: Tema que sirve para posicionarnos en un marco amplio y que ofrece toda una cantidad de recursos, programas y ayudas adaptadas sobre todo a jóvenes que desean o necesitan salir de España para poder desarrollar su profesión.

VER:

 

TEMA 5: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AL MERCADO LABORAL.

España con su peculiar modelo productivo basado en la pequeña y mediana empresa (de servicios y construcción principalmente)  no es un país emprendedor y Galicia tampoco. Nuestra enseñanza no se adapta al mercado laboral ni a las necesidades del modelo productivo ni empresarial. Hay una desmotivación al emprendimiento.


Podemos diferenciar entre emprendedores por necesidad que buscan una alternativa pero carecen de intuición, ideas, creatividad y conocimientos de gestión empresarial  de aquellos emprendedores capaces de dar forma a una idea y llevarlo a la práctica con conocimientos y profesionalidad.


REFLEXIÓN: aprendimos a ver alternativas al trabajo por cuenta ajena y desarrollamos una actividad grupal dónde dimos rienda suelta al autoempleo creando nuestras propias empresas basándonos en una metodología gráfica y secuencial llamada CANVAS.